Новоукраїнська районна рада
Важливо


До уваги депутатів районної ради!з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

Постійні комісії районної ради

Положення

про постійні комісії Новоукраїнської районної ради

І. Загальні положення.

1.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів,

для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до повноважень районної ради, виконання контрольних функцій.

1.2. Повноваження постійних комісій районної ради, порядок їх створення, ліквідації або реорганізації визначаються Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Регламентом районної ради та цим Положенням.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності

визначаються районною радою з урахуванням важливості, проблем господарського і

соціально-культурного будівництва. Обов´язково створюються комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, гуманітарних питань та соціального захисту населення. Комісії по галузях господарської діяльності створюються з урахуванням потреб і спеціалізації регіону.

1.4. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.

Координує діяльність постійних комісій голова районної ради або за його дорученням - заступник голови.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі верховенства права,

законності, гласності, рівноправності, доцільності, функціональності і плановості, наукової обґрунтованості, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.6. Постійні комісії при здійсненні своїх повноважень взаємодіють з відділами та службами райдержадміністрації і іншими державними органами, міською та сільськими радами, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти постійним комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до чинного законодавства на їх звернення та рекомендації.

ІІ. Порядок утворення і обрання постійних комісій районної ради.

2.1. Постійні комісії районної ради утворюються не пізніш як на другій сесії з числа депутатів на строк повноважень районної ради.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад кожної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій, особистого бажання депутата, його здібностей, досвіду громадської роботи, знання певних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, професії, освіти і місця проживання.

2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші організаційні питання, розподілення обов´язків вирішуються відповідною комісією.

2.3. До складу постійних комісій районної ради не можуть входити голова і заступник голови районної ради.

Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

ІІІ. Загальні функції і повноваження постійних комісій.

3.1. Постійні комісії, за дорученням ради, голови ради, його заступника або за власною ініціативою, виконують такі основні функції і повноваження:

- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- вивчення стану відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва;

- підготовка висновків та проектів рішень з питань, які вносяться на розгляд ради;

- вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів;

- вивчення діяльності районної державної адміністрації, в межах повноважень, делегованих їй районною радою, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради;

- подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках, на розгляд ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчих органів і своїх власних;

- сприяння в організації і перевірці виконання наказів і звернень виборців.

Попередній розгляд кандидатур, осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань, а також попередній розгляд пропозицій щодо голови районної адміністрації, які вносяться радою до Кабінету Міністрів України.

3.2. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від усіх органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, необхідні матеріали і документи, крім актів, порядок ознайомлення з якими визначається відповідним законодавством.

ІV. Функції і повноваження профільних постійних комісій районної ради.

4.1. Постійна комісія з питань районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності, реалізації державної регуляторної політики та приватизації;

забезпечує:

- попередній розгляд проектів бюджету, програм соціально-економічного розвитку району, звітів про їх виконання та підготовку відповідних висновків;

- погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між районним та місцевими бюджетами сіл і міста, попередній розгляд та погодження інвестиційних проектів;

- подання раді пропозицій з питань розвитку та управління комунальною власністю;

- виявлення додаткових джерел надходжень до бюджету, збільшення дохідної частини бюджету, економне витрачання державних і бюджетних коштів;

- участь у проведенні експертизи регіональних програм;

- вивчення та пропаганду позитивного досвіду роботи окремих підприємств для відновлення та нарощування обсягів виробництва, підвищення якості продукції, розширення робочих місць, вирішення соціальних питань.

- підготовку інших питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, які вносяться на розгляд районної ради;

- надання експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного до ради регуляторного акту та його відповідності вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань, які відносяться до компетенції комісії.

4.2. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, промисловості, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів забезпечує:

- підготовку питань, що пов´язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції;

- вивчення і підготовку пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та соціальної сфери АПК;

- розгляд пропозицій щодо вирішення питань регулювання земельних відносин і майнових відносин в АПК, а саме:

- вивчення та підготовку пропозицій щодо розпорядження землями на правах спільної власності територіальних громад району;

- координацію діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- реалізацію державної політики в галузі охорони та використання земель;

- попередній розгляд питань землеустрою та погодження землевпорядних проектів;

- вивчення пропозицій щодо встановлення і змін меж населених пунктів району;

- участь у вирішенні земельних спорів;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства;

- попередній розгляд відповідних розділів проектів програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, підготовку висновків та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету;

- попередній розгляд пропозицій щодо охорони навколишнього природного середовища, дотримання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;

- вивчення і підготовку пропозицій щодо стану забруднення атмосфери, водних басейнів, радіоактивного фону;

-вивчення та підготовку за дорученням ради або за власною ініціативою питань про стан та розвиток промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства;

- участь у розробці регіональних програм з питань екології;

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань, які відносяться до компетенції комісії

4.3. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров´я, соціального захисту населення, культури, спорту, побуту, молодіжної політики та у справах сім´ї; забезпечує:

- попередній розгляд відповідних розділів проектів програм соціально-економічного розвитку та відповідних розділів районного бюджету, підготовку висновків і подання їх до постійної комісії з питань бюджету;

- вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі охорони здоров´я, освіти, культури, спорту, побуту, реалізації молодіжних програм, питань сім´ї;

- вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі соціального захисту населення;

- здійснення контролю за виконанням рішень сесій районної ради з питань, що відносяться до компетенції комісії.

4.4.. Постійна комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, запобігання корупції, забезпечення законності і правопорядку, прав, свобод і законних інтересів громадян, діяльності партій, рухів, об´єднань громадян та адміністративно – територіального устрою;

забезпечує:

- підготовку за дорученням ради або її голови рекомендацій з питань, пов´язаних з діяльністю рад, регламенту роботи ради, додержанням норм депутатської етики, виконання депутатами рішень ради та її органів;

- попередній розгляд питань, пов´язаних з проведенням виборів, та взаємодію з територіальною виборчою комісією;

- підготовку висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;

- підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визначення незаконними актів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;

- попередній розгляд рішень щодо об´єднання в асоціації, вступ до них та інших форм добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

- підготовку пропозицій районній раді щодо кандидатури голови районної державної адміністрації;

- попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовку висновків з цих питань;

- підготовку проектів рішень на розгляд районної ради з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;

- здійснення контролю за дотриманням головою, заступником, депутатами районної ради вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, надання даним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі соціального захисту населення, забезпечення законності і правопорядку, охорони прав і свобод, законних інтересів громадян, а саме:

- підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо аналізу стану та профілактики злочинності в районі;

- сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;

- вивчення та підготовку подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчого апарату, прийняті в межах їх повноважень;

- забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян;

- здійснення контролю за вирішенням відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, забезпечення при їх проведенні громадського порядку;

- розгляд і реагування на скарги, пов´язані з утиском законних прав і інтересів громадян чи об´єднань громадян;

- здійснення контролю за виконанням рішень сесій районної ради з питань, що відносяться до компетенції комісії.

- здійснення контролю за виконанням рішень сесій районної ради з питань, що відносяться до компетенції комісії;

V. Організація роботи постійних комісій.

5.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.

Заступник голови комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

Секретар комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

5.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються у міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, і є повноважними, якщо в них бере участь не менше половини членів від загального складу комісій.

5.3. Голова постійної комісії повідомляє про дату, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, але не пізніше як за три дні до початку засідання.

5.4. Засідання комісії є відкритими, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання, вони можуть бути виїзними чи спільними з іншими комісіями.

5.5. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об´єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

5.6. У засіданні постійної комісії на її запрошення можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

5.7. Кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Засідання не може бути припинене, поки всі бажаючі не використають це право. Засідання проводиться в межах одного робочого дня.

5.8. Кожен член постійної комісії зобов´язаний брати участь у її засіданнях. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень відповідна комісія може звернутися до ради з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

5.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки або приймають рекомендації.

Рекомендації приймаються більшістю голосів членів від загального складу комісії.

Рекомендації постійної комісії підписує голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії або секретар комісії.

5.10. Протокол засідання постійної комісії підписують голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії, та секретар комісії у тижневий строк після засідання комісії.

5.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов´язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5.12. Постійна комісія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, відповідних спеціалістів.

5.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради або голови ради, його заступника, розглядатися спільно. Спільне засідання веде один з голів постійних комісій, голова або заступник голови ради.

Рекомендації або висновки, прийняті комісіями на спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій. Вони підлягають обов´язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

VI. Забезпечення діяльності постійних комісій.

6.1. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, інформаційне, консультативно-правове, методичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, організацію проведення їх засідань, забезпечення друкування протоколів, висновків, рекомендацій та інших документів, їх зберігання і відправку адресатам.

6.2. Витрати на діяльність постійних комісій ради визначаються в межах кошторису видатків на здійснення повноважень районної ради.

6.3. Основим місцем проведення засідань постійних комісій є приміщення районної ради.

До уваги громадян


Петиции

Голосования

 

 

 © 2024. Новоукраїнська районна рада