Новоукраїнська районна рада
Важливо


До уваги депутатів районної ради!з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

 

ВИТЯГ  ІЗ

З А К О Н У  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян

Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форм   власності,   засобів масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    їх

функціональних   обов'язків   із   зауваженнями,    скаргами    та пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності,  заявою  або клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про

їх порушення.

Військовослужбовці,  працівники  органів  внутрішніх  справ і державної  безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної   кримінально-виконавчої   служби  України  мають  право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

{ Частина друга  статті  1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться  на її  території,  мають  таке  ж  право  на подання звернення,  як і громадяни  України,  якщо   інше   не   передбачено   міжнародними договорами.

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються  органам  державної  влади  і місцевого самоврядування, підприємствам, установам,  організаціям  незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам,  до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім'я,  по батькові, місце  проживання громадянина,  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може   бути   усним   (викладеним   громадянином  і записаним посадовою особою на особистому  прийомі)  чи  письмовим, надісланим  поштою  або  переданим  громадянином  до  відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення   повинно   бути    підписано    заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається заявникові  з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів  від  дня  його  надходження,  крім  випадків,   передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення   про   надання   безоплатної   правової   допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

{  Статтю  5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 }

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають  право звертатися до органів державної влади, місцевого  самоврядування,   підприємств,   установ,   організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян,  посадових  осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо   звернень   громадян   та   відповіді   на  них оформляються відповідно до  вимог  законодавства  про  мови.  Такі рішення  та  відповіді  можуть  бути  викладені  в перекладі мовою спілкування заявника.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у  встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті  та  розгляді  звернення  з посиланням на політичні погляди,  партійну належність, стать, вік, віросповідання,   національність   громадянина,   незнання    мови звернення.

Якщо питання,  порушені в одержаному органом державної влади, місцевого     самоврядування,     підприємствами,      установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями  громадян або посадовими особами зверненні, не входять  до  їх  повноважень, воно  в  термін  не  більше  п'яти  днів  пересилається  ними   за належністю  відповідному  органу  чи  посадовій  особі,   про   що повідомляється громадянину, який  подав  звернення.  У  разі  якщо звернення   не   містить   даних,   необхідних    для    прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той  же

термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги  громадян  для  розгляду  тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення   без   зазначення  місця  проживання,  не підписане автором (авторами),  а також  таке,  з  якого  неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і  тим  же  органом від  одного  і того ж громадянина з одного і того ж питання,  якщо перше вирішено по суті,  а також ті  звернення,  терміни  розгляду яких  передбачено  статтею  17  цього  Закону,  та звернення осіб,

визнаних судом недієздатними.

Рішення про  припинення  розгляду  такого  звернення  приймає керівник  органу,  про  що  повідомляється   особі,   яка   подала звернення.

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи  скаргою  до  органів державної влади, місцевого самоврядування,  підприємств,  установ, організацій незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти  аргументи  особі,  що  перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали  або  наполягати  на  їх  запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами  адвоката  або представника трудового колективу, організації,   яка   здійснює   правозахисну   функцію, оформивши  це  уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати  письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно  або  письмово   вимогу   щодо   дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків,  якщо вони стали  результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження,  а ті,  які не потребують додаткового вивчення,  - невідкладно,  але не пізніше  п'ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   що повідомляється  особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний термін  вирішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не   може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина  термін  розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян,  які  мають  встановлені   законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи    державної    влади,    місцевого    самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм  власності, об'єднання  громадян,   посадові   особи   розглядають   звернення громадян, не стягуючи плати.

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові  особи  органів  державної  влади, місцевого  самоврядування,   підприємств,   установ,   організацій незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  громадян  зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та  години,  у зручний  для  громадян  час,  за  місцем  їх  роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування,  на  підприємствах,  в   установах,   організаціях незалежно від форм власності,  об'єднаннях  громадян  визначається їх керівниками.

Усі звернення  громадян  на  особистому прийомі реєструються.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й  письмове  звернення.  Про  результати  розгляду  громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Стаття 24.  Відповідальність  посадових  осіб  за  порушення законодавства про звернення громадян

Особи, винні  у  порушенні  цього  Закону,  несуть  цивільну, адміністративну   або  кримінальну  відповідальність,  передбачену законодавством України.

Стаття 25.  Відшкодування збитків  громадянину  у  зв'язку  з

порушенням  вимог  цього Закону при розгляді його

скарги

У разі  задоволення  скарги  орган або  посадова  особа,  які прийняли   неправомірне   рішення   щодо   звернення  громадянина, відшкодовують  йому  завдані  матеріальні  збитки,   пов'язані   з поданням  і  розглядом  скарги,  обґрунтовані витрати,  понесені у зв'язку з виїздом  для  розгляду  скарги  на  вимогу  відповідного органу,  і  втрачений  за  цей час заробіток.  Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку,  встановленому чинним законодавством,  можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними  діями  або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді  скарги.  Розмір  відшкодування  моральних   (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Стаття 26.  Відповідальність  громадян  за  подання  звернень

протиправного характеру

Подання громадянином звернення,  яке містить наклеп і образи, дискредитацію   органів   державної   влади,   органів   місцевого самоврядування,  об'єднань  громадян  та  їхніх  посадових   осіб,

керівників   та   інших  посадових  осіб  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форм власності,  заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та  інших  дій,  тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

м. Київ, 2 жовтня 1996 року

N 393/96-ВР

Публікації документа

Урядовий кур'єр від 17.10.1996

Голос України від 22.10.1996

Відомості Верховної Ради України від 19.11.1996 — 1996 р., № 47, стаття 256 


До уваги громадян


Петиции

Голосования

 

 

 © 2024. Новоукраїнська районна рада