Новоукраїнська районна рада
Важливо


До уваги депутатів районної ради!з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

Інформація про районну раду


(Витяг)

РЕҐЛАМЕНТ

НОВОУКРАЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


СЬОМОГО скликання


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Новоукраїнська районна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста і сіл району.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок скликання сесії, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”,  іншими нормативними актами та цим  Регламентом.

1.3. Рада  вважається  повноважною за умови обрання не менш як двох третин  депутатів  від  загального складу  ради.

1.4. Регламент Новоукраїнської районної ради (далі - Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії ради поіменним голосуванням більшістю від її загального складу. Зміни і доповнення до нього можуть прийматися на наступних пленарних засіданнях ради.

1.5. Робота ради проводиться за перспективним (річним) планом, що затверджується радою.

1.6. Формування плану роботи ради здійснюється виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, голови районної державної адміністрації, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів, територіальних підрозділів міністерств і відомств України, інших центральних органів виконавчої влади, міського, сільських голів.

1.7. Робота ради ведеться державною мовою.


_______________________________________________________


Частиною другою статті 143 Конституції України
до відання районних рад віднесено:


- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів та контроль за їх виконанням;

- затвердження районних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, та контроль за їх виконанням;

- вирішення інших питань, віднесених законом до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":


І. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звiльнення їх з посади;
2) утворення, обрання i лiквiдацiя постiйних та iнших комiсiй ради, змiна їх складу, обрання голiв комiсiй;
3) утворення президiї (колегiї) ради, затвердження положення про неї;
4) затвердження за пропозицiєю голови ради структури, чисельностi виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;
5) затвердження регламенту ради;
6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звiту про його виконання;
7) заснування засобiв масової iнформацiї вiдповiдної ради, призначення i звiльнення їх керiвникiв;
8) заслуховування звiтiв постiйних комiсiй, керiвникiв органiв, якi рада утворює, обирає та призначає;
9) розгляд запитiв депутатiв, прийняття рiшень по них;
10) прийняття рiшень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
11) визначення вiдповiдно до закону кiлькiсного складу ради;
12) прийняття за пропозицiєю територiальних громад рiшення щодо проведення консультативного опитування з питань, якi стосуються їх спiльних iнтересiв;
13) здiйснення вiдповiдно до закону повноважень щодо органiзацiї проведення всеукраїнських референдумiв та виборiв органiв державної влади i мiсцевого самоврядування;
14) затвердження вiдповiдно до закону Положення про змiст, опис та порядок використання символiки району, областi;
15) прийняття рiшень щодо об'єднання в асоцiацiї, вступ до асоцiацiй та iнших форм добровiльних об'єднань органiв мiсцевого самоврядування, що представляють спiльнi iнтереси територiальних громад, а також про вихiд iз них;
16) затвердження програм соцiально-економiчного та культурного розвитку вiдповiдно району, областi, цiльових програм з iнших питань, заслуховування звiтiв про їх виконання;
17) затвердження вiдповiдно районних, обласних бюджетiв, внесення змiн до них, затвердження звiтiв про їх виконання;
18) розподiл переданих з державного бюджету коштiв у виглядi дотацiй, субвенцiй вiдповiдно мiж районними бюджетами, мiсцевими бюджетами мiст обласного значення, сiл, селищ, мiст районного значення;
19) вирiшення за дорученням вiдповiдних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесiю або пiд заставу об'єктiв комунальної власностi, якi забезпечують спiльнi потреби територiальних громад i перебувають в управлiннi районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктiв в установленому законом порядку;
20) вирiшення в установленому законом порядку питань щодо управлiння об'єктами спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах, що перебувають в управлiннi районних i обласних рад; призначення i звiльнення їх керiвникiв;
21) вирiшення вiдповiдно до закону питань регулювання земельних вiдносин;
22) вирiшення вiдповiдно до закону питань про надання дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
23) встановлення правил користування водозабiрними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та iнших потреб населення, зон санiтарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання пiдприємствами питної води у промислових цiлях;
24) прийняття рiшень про органiзацiю територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших територiй, що пiдлягають особливiй охоронi; внесення пропозицiй до вiдповiдних державних органiв про оголошення природних та iнших об'єктiв, що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, пам'ятками iсторiї або культури, якi охороняються законом;
25) прийняття за пропозицiєю вiдповiдних сiльських, селищних, мiських рад рiшень, пов'язаних зi створенням спецiальних вiльних та iнших зон, змiною у статусi цих зон, внесення до вiдповiдних органiв пропозицiй з цих питань;
26) прийняття рiшень з питань адмiнiстративно-територiального устрою в межах i в порядку, визначених законом;
27) прийняття рiшень щодо делегування мiсцевим державним адмiнiстрацiям окремих повноважень районних, обласних рад;
28) заслуховування звiтiв голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, їх заступникiв, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй про виконання програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, бюджету, рiшень ради iз зазначених питань, а також про здiйснення мiсцевими державними адмiнiстрацiями делегованих їм радою повноважень;
29) прийняття рiшення про недовiру головi вiдповiдної мiсцевої державної адмiнiстрацiї;
30) прийняття рiшень про звернення до суду щодо визнання незаконними актiв мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права територiальних громад у сферi їх спiльних iнтересiв, а також повноваження районних, обласних рад та їх органiв;
31) внесення до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо голови вiдповiдної мiсцевої державної адмiнiстрацiї;
32) надання згоди на передачу об'єктiв з державної власностi у спiльну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст та прийняття рiшень про передачу об'єктiв права спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, що перебувають в управлiннi районних, обласних рад, у державну власнiсть.

ІІ. Районна рада може розглядати i вирiшувати на пленарних засiданнях й iншi питання, вiднесенi до їх вiдання цим та iншими законами.

Відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

І. Районна рада делегує вiдповiдній мiсцевій державній адмiнiстрацiї такi повноваження:

1) пiдготовка i внесення на розгляд ради проектiв програм соцiально-економiчного та культурного розвитку району, цiльових програм з iнших питань, а в мiсцях компактного проживання нацiональних меншин - також програм їх нацiонально-культурного розвитку, проектiв рiшень, iнших матерiалiв з питань, передбачених цiєю статтею; забезпечення виконання рiшень ради;
2) пiдготовка пропозицiй до програм соцiально-економiчного та культурного розвитку вiдповiдно областей та загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального та культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економiчного i соцiального розвитку вiдповiдної територiї, ефективного використання природних, трудових i фiнансових ресурсiв;
4) пiдготовка i подання до вiдповiдних органiв виконавчої влади фiнансових показникiв i пропозицiй до проекту Державного бюджету України;
5) сприяння iнвестицiйнiй дiяльностi на територiї району;
6) об'єднання на договiрних засадах коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на вiдповiднiй територiї, i населення, а також бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктiв соцiальної i виробничої iнфраструктури, шляхiв мiсцевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
7) залучення в порядку, встановленому законом, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi не належать до комунальної власностi, до участi в обслуговуваннi населення вiдповiдної територiї, координацiя цiєї роботи;
8) затвердження маршрутiв i графiкiв руху мiсцевого пасажирського транспорту незалежно вiд форм власностi, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) пiдготовка питань про визначення у встановленому законом порядку територiї, вибiр, вилучення (викуп) i надання землi для мiстобудiвних потреб, визначених мiстобудiвною документацiєю;
10) органiзацiя охорони, реставрацiї, використання пам'яток iсторiї та культури, архiтектури i мiстобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексiв, природних заповiдникiв мiсцевого значення;
11) пiдготовка висновкiв щодо проектiв мiсцевих мiстобудiвних програм вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, що затверджуються сiльськими, селищними, мiськими радами;
12) видача вiдповiдно до законодавства забудовникам архiтектурно-планувальних завдань та технiчних умов на проектування, будiвництво, реконструкцiю будинкiв i споруд, благоустрiй територiй та надання дозволу на проведення цих робiт;
13) забезпечення вiдповiдно до законодавства розвитку науки, усiх видiв освiти, охорони здоров'я, культури, фiзичної культури i спорту, туризму; сприяння вiдродженню осередкiв традицiйної народної творчостi, нацiонально-культурних традицiй населення, художнiх промислiв i ремесел, роботi творчих спiлок, нацiонально-культурних товариств, асоцiацiй, iнших громадських та неприбуткових органiзацiй, якi дiють у сферi освiти, охорони здоров'я, культури, фiзичної культури i спорту, сiм'ї та молодi;
14) пiдготовка i подання на затвердження ради пропозицiй щодо органiзацiї територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших територiй, що пiдлягають особливiй охоронi; внесення пропозицiй до вiдповiдних державних органiв щодо оголошення природних та iнших об'єктiв, що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, пам'ятками iсторiї або культури, якi охороняються законом;
15) здiйснення необхiдних заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв екологiчних катастроф, стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, iнших надзвичайних ситуацiй, iнформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робiт пiдприємств, установ та органiзацiй, а також населення;
16) координацiя на вiдповiднiй територiї дiяльностi мiсцевих землевпорядних органiв;
17) здiйснення контролю за використанням коштiв, що надходять у порядку вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, пов'язаних iз вилученням (викупом) земельних дiлянок.

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________


 

До уваги громадян


Петиции

Голосования

 

 

 © 2024. Новоукраїнська районна рада