Новоукраїнська районна рада
Важливо


До уваги депутатів районної ради!з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування. Він охоплює всіх суб’єктів декларування в тому числі і депутатів місцевих рад.

Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК суб»єкту декларування треба мати власний електронний цифровий підпис.

Порядок подання запиту на інформацію

Порядок

надання запиту


Для оформлення інформаційного запиту потрібно звернутись:

  • усно: телефон (05251) 2-39-99, факс (05251) 2-13-53
  • письмово: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м.Новоукраїнка, Соборна, 61 Новоукраїнська районна рада (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Електронна пошта: nu_rayrada@ukr.net


Відповідно до статті 19 *Оформлення запитів на інформацію* Закону України "Про доступ до публічної інформації":

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідно статті 20 *Строк розгляду запитів на інформацію* Закону України "Про доступ до публічної інформації":

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до статті 22 *Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію* Закону України "Про доступ до публічної інформації":

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.


5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.

Оскарження рішень

Новоукраїнської районної ради

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Акти всіх органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видано копію відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Варто наголосити, що згідно з положенням частини першої статті 21 Закону України "Про інформацію" акти органів місцевого самоврядування є основним джерелом інформації цих органів.

Акти ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, обєднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" органи місцевого самоврядування, а також посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції регуляторного органу.

Здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначено розділом 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Гарантування і захист громадянських і політичних прав громадян не обмежується періодичними вільними виборами й ефективною системою судочинства. Участь громадськості й організацій громадянського суспільства у процесі прийняття рішень є необхідною умовою функціонування правової держави і демократичного врядування.

Нині сформована низка механізмів залучення громадян до прийняття рішень органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування.


Відповідно до статті 23 *Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації* Закону України "Про доступ до публічної інформації":


1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Порядок оскарження рішень

розпорядника інформації або бездіяльності

  • Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
  • Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
  • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Додаток 3

до розпорядження голови

районної ради

від 21.06.2011 року

№  52-р


Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді.


ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації                                          Новоукраїнська районна рада

Кому                                                                        голові Новоукраїнської районної   ради

Організація, юридична особа                 ____________________________________

__________________________________________________________________

П.І.Б. представника запитувача, посада_________________________________

__________________________________________________________________

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ_________________________________________________________________

або  я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)

_______________________________________________________________________

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати

Поштою___________________________________________________________

Факсом____________________

Електронною поштою _____________________________________

Контактний телефон _______________________________________

Дата запиту__________________                             Підпис ___________

Зареестровано _____________
Додаток 4

до розпорядження голови

районної ради

від 21.06. 2011 року

№  52-рФорма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді.


ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації                          Новоукраїнська районна рада

Кому                                                        голові Новоукраїнської районної   ради

П.І.Б.  запитувача    _________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ___________________________________________________________________________

або  я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)

_______________________________________________________________________________

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати

Поштою___________________________________________________________

Факсом____________________

Електронною поштою _____________________________________

В усній формі (вказати № телефону)________________________

Контактний телефон _______________________________________

Дата запиту__________________                             Підпис ___________

Зареестровано_____________

_____________
Додаток 5

до розпорядження голови

районної ради

від 21.06.2011 року

№  52-рФорма для подання інформаційного запиту від об´єднань громадян  в письмовому вигляді.


ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації                          Новоукраїнська районна рада

Кому                                                        голові Новоукраїнської районної   ради

Організація________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ____________________________________________________________

або  я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)____

___________________________________________________________________

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати

Поштою___________________________________________________________

Факсом____________________

Електронною поштою _____________________________________

В усній формі (вказати № телефону)________________________

Контактний телефон _______________________________________

Дата запиту__________________                             Підпис ___________

Зареестровано_____________ УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ  НОВОУКРАЇНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

від  27 вересня  2012   року                                                                                                                                             №  97-р


м.Новоукраїнка


Про затвердження розміру фактичних

витрат на копіювання та друк документів,

що надаються за запитом на отримання

публічної інформації


Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»,


1. Затвердити розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації (додається).

2. Керуючому справами Полуляху М.В. забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Новоукраїнської районної ради та доведення його змісту до відома працівників виконавчого апарату районної ради.


Голова районної ради                                                                                                   В.ГодлевськаДодаток до розпорядження

голови районної ради

від «___» ___________ 2012 р.


Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів,

що надаються за запитом на отримання публічної інформації

Послуга, що надається

Розмір фактичних витрат

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,30 грн. за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,50 грн. за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

3,35 грн. за виготовлення однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.


Керуючий справами виконавчого                                                                                 М.Полулях

апарату районної ради

 

До уваги громадян


Петиции

Голосования

 

 

 © 2024. Новоукраїнська районна рада